Міжнародне агентство професійних кваліфікацій

Міжнародне агентство професійних кваліфікацій

Кваліфікаційний центр у сфері енергетики

Кваліфікаційний центр у сфері енергетики  – структурний підрозділ Міжнародного агентства професійних кваліфікацій, уповноважений здійснювати оцінювання та визнання результатів навчання у сфері енергетики, здобутих особами шляхом формальної, неформальної або інформальної освіти, присвоєння та/або підтвердження відповідних професійних кваліфікацій у сфері енергетики, визнання відповідних професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах, на підставі сертифікату про акредитування такого кваліфікаційного центру, і внесений до Реєстру кваліфікаційних центрів у складі Реєстру кваліфікацій.

Кваліфікаційний центр у сфері енергетики впроваджує процедури оцінювання та визнання результатів навчання, присвоєння та/або підтвердження професійних кваліфікацій

– Енергетичний аудитор будівель.

Порядок присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації згідно з професійним стандартом «Енергетичний аудитор будівель» Кваліфікаційним центром у сфері енергетики Міжнародного агентства професійних кваліфікацій.

Процедура присвоєння/підтвердження кваліфікації

Подача заяви
Реєстрація, подача заяви та необхідних документів
Подайте до Кваліфікаційного центру заяву про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації та інші документи стосовно набутих компетентностей та/або результатів навчання
Співбесіда
Співбесіда та допуск
Пройдіть співбесіду стосовно набутих компетентностей та/або результатів навчання, знань з питань охорони праці з урахуванням професії, кваліфікації, та отримайте рішення щодо можливості проходження процедури оцінювання
Оцінювання
Процедура оцінювання
Пройдіть процедуру оцінювання
Сертифікація
Рівень кваліфікації
Отримайте результат оцінювання за результатами процедури присвоєння/підтвердження кваліфікації у вигляді відповідного документа

Детальніше про процедуру присвоєння/підтвердження кваліфікації

 ПОРЯДОК 

присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації згідно з професійним стандартом «Енергетичний аудитор будівель» Кваліфікаційним центром у сфері енергетики Міжнародного агентства професійних кваліфікацій

  

 1. Загальні положення.

1.1. Цей Порядок визначає вимоги до процедури присвоєння/підтвердження повних та/або часткових професійних кваліфікацій згідно з професійним стандартом «Енергетичний аудитор будівель» (далі – професійні кваліфікації) Кваліфікаційним центром у сфері енергетики Міжнародного агентства професійних кваліфікацій (надалі – Кваліфікаційний центр).

2.1. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) апеляція – оскарження здобувачем результатів процедури присвоєння/підтвердження професійних кваліфікацій до Кваліфікаційного центру;

2) здобувач – особа, яка подала до Кваліфікаційного центру заяву про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації;

3) оцінювач – особа, залучена Кваліфікаційним центром для проведення процедур оцінювання результатів навчання здобувачів;

4) принцип валідності – принцип забезпечення відповідності оцінюваних результатів навчання вимогам, визначеним у професійному стандарті;

5) процедура оцінювання результатів навчання (далі – процедура оцінювання) – процедура встановлення відповідності обсягу компетентностей здобувача відповідному професійному стандарту, за результатами якої може бути визнано здобуті ним результати навчання і відповідно присвоєно/ підтверджено професійну кваліфікацію;

6) процедура присвоєння/підтвердження професійних кваліфікацій (далі – процедура присвоєння/підтвердження) – визначена Кваліфікаційним центром відповідно до цього Порядку система заходів і вимог щодо строків та порядку оформлення і подання здобувачем документів, проведення кваліфікаційним центром їх перевірки і процедури оцінювання, оформлення результатів проведених заходів;

7) сертифікат про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації (далі – сертифікат) – документ, що засвідчує професійну кваліфікацію особи, виданий Кваліфікаційним центром з дотриманням вимог, установлених цим Порядком. Сертифікат надає можливість претендувати на зайняття відповідної посади (робочого місця) згідно із законодавством.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в законодавстві України.

1.2. Процедура присвоєння/підтвердження складається з таких етапів:

1) прийняття Кваліфікаційним центром заяви про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації (далі – заява) та інших документів, поданих здобувачем, стосовно набутих ним компетентностей та/або результатів навчання;

2) співбесіда із здобувачем стосовно набутих компетентностей та/або результатів навчання, знань з питань охорони праці з урахуванням професії, кваліфікації;

3) прийняття рішення щодо можливості проведення процедури оцінювання;

4) проведення процедури оцінювання;

5) прийняття рішення за результатами процедури присвоєння/підтвердження та видача відповідного документа.

1.3. Процедура оцінювання проводиться комісією з оцінювання (далі – комісія), яка формується відповідно до вимог законодавства.

До складу комісії входять оцінювачі, залучені Кваліфікаційним центром, які працюють у Міжнародному агентстві професійних кваліфікацій за штатним розписом, на підставі трудового договору або за цивільно-правовим договором з інших організацій, підприємств, установ.

1.4. Персональний склад комісії затверджується наказом Міжнародного агентства професійних кваліфікацій.

Рівень кваліфікації членів комісії має бути не нижчий рівня професійної кваліфікації, на присвоєння/підтвердження якого претендує здобувач. Кожен член комісії повинен мати щонайменше три роки стажу роботи за видом занять (професією) оцінюваної професійної кваліфікації.

1.5. Кваліфікаційний центр дотримується принципів валідності, об’єктивності, незалежності, доброчесності, відкритості, прозорості та неупередженості, політики рівних можливостей та інклюзивності, відсутності привілеїв чи обмежень за ознаками раси, національності, здоров’я, політичних, релігійних та інших переконань, статі або соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками.

Принцип неупередженості стосовно здобувачів у роботі комісії з оцінювання та співробітників Кваліфікаційного центру забезпечується униканням конфлікту інтересів у процесі оцінки професійної кваліфікації, недопущенням фальсифікації результатів оцінювання тощо.

1.6. Загальний строк проведення процедури присвоєння/підтвердження не повинен перевищувати 25 робочих днів.

 

 1. Порядок процедури оцінювання

2.1. Процедура оцінювання включає такі заходи:

 • оцінка професійного портфоліо (досягнення, рекомендаційний лист, відзнаки у професійній діяльності за наявності таких тощо);
 • оцінювання рівня професійних знань шляхом тестування з використанням закритих та відкритих тестових завдань з короткою відповіддю;
 • оцінювання вмінь застосовувати професійні знання у практичній діяльності, умінь та навичок виконання трудових функцій, комунікаційних умінь та навичок шляхом виконання тестових завдань відкритого типу (есе) на розв’язування ситуаційних професійних задач проблемного характеру;
 • оцінювання умінь застосовувати професійні знання у практичній діяльності, умінь та навичок виконання трудових функцій, комунікативних умінь та навичок шляхом демонстрації виконання поставлених ситуаційних професійних задач, що охоплюють не менше однієї трудової функції (практичний іспит);

2.2. Для проходження процедури присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації згідно з професійним стандартом «Енергетичний аудитор будівель» здобувач подає до Кваліфікаційного центру:

 • заяву;
 • копію Зразок заяви паспорту (посвідки на постійне місце проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту);

копію трудової книжки;

 • копії документів про освіту (у разі іноземного документа про освіту відповідна довідка про його визнання);
 • фотокартку 3х4 см;
 • лист роботодавця про направлення працівника на підтвердження (при наявності);
 • іншу інформацію та документи, подані за власною ініціативою особи, що підтверджують його професійну компетентність (шляхом заповнення професійного портфоліо);
 • заяву про згоду на обробку персональних даних.

2.3. Заява та документи подаються здобувачем в електронній формі через персональний кабінет Інтернет-порталу Міжнародного агентства професійних кваліфікацій з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Встановлення особи здобувача здійснюється шляхом її електронної ідентифікації.

2.4.Комісія протягом десяти робочих днів з дати подання здобувачем заяви та документів, що додаються до неї, здійснює їх розгляд і проводить співбесіду.

За результатами співбесіди не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати її проведення Кваліфікаційний центр письмово в електронній формі повідомляє здобувача про одне з прийнятих рішень:

 • визначення часу, дати, місця та умов проведення процедур оцінювання;
 • відмову в проведенні процедур оцінювання (у разі встановлення невідповідності поданих документів вимогам професійного стандарту або процедурі присвоєння/підтвердження або встановлення недостовірності поданої інформації).

2.5. Процедура оцінювання проводиться із застосуванням засобів, приладів, інструментів, контрольно-оцінювальних матеріалів, що відповідають вимогам професійного стандарту та процедурі присвоєння/підтвердження.

Кваліфікаційний центр забезпечує здобувача необхідним обладнанням, інструментом, витратними матеріалами, довідковими матеріалами на час виконання завдання.

За згодою Кваліфікаційного центру здобувач може використовувати під час виконання завдання своє обладнання, інструменти, інвентар, довідкові матеріали.

2.6. Оцінка кожного етапу процедури розраховується за шкалою 0-100 балів шляхом лінійного перетворення результатів (тобто максимально за кожний етап 100 балів).

Максимальним сукупним результатом за всю процедуру може бути 100 балів, який розраховується з відповідними до етапів оцінювання ваговими коефіцієнтами за нижченаведеною формулою:

∑ = 0,1×Х + 0,4×Y + 0,5×Z,

 • де Х – оцінка за професійне портфоліо, Y – оцінка професійних знань, умінь та навичок шляхом тестування за допомогою закритих та відкритих тестових завдань; Z – оцінка вмінь та навичок за результатами виконання професійного завдання  практичного характеру.

Професійна кваліфікація енергоаудитора будівель присвоюється, якщо сукупний результат складає не менше 60 балів за умови, що бал Т не менше 25.

Комісія з оцінювання може ухвалити рішення про присвоєння часткової кваліфікації, якщо не можна присвоїти повну кваліфікацію. В рішенні комісії вказується перелік трудових функцій, довиконання яких готовий здобувач.

 

2.7. Оцінювання відповідей на закриті тестові завдання і завдання відкритого типу з короткою відповіддю проводиться відповідно до шкали оцінки завдань в балах (максимальний бал 5), яка здійснюється з використанням елементів технології освітніх вимірювань IRT (складніші завдання мають вищу бальну оцінку).

2.8. Оцінювання відповідей на кожне відкрите завдання (розв’язання ситуаційних задач) проводиться за нищенаведеними дескрипторами відповідно до такої шкали:

Дескриптор Максимальна кількість балів
1 Відповідність відповіді поставленому завданню, зокрема, правильне зазначення одиниць вимірювання, які використовуються 1
2 Правильність і повнота відповіді 3
3 Обгрунтованість відповіді 4
4 Рівень володіння професійною термінологією 1
5 Грамотність загальна 1

2.9. Оцінювання вмінь та навичок за результатами виконання професійного завдання  практичного характеру, яке включає зокрема вміння застосовувати професійні знання у практичній діяльності, умінь та навичок виконання трудових функцій та трудових дій, комунікаційних умінь та навичок проводиться за дескрипторами відповідно до такої шкали:

Дескриптор Максимальна кількість балів
1 Відповідність трудових функцій та трудових дій здобувача поставленому завданню 10
2 Повнота трудових функцій та трудових дій відповідно до трудової функції 25
3 Послідовність виконання трудових функцій та трудових дій 20
4 Якість виконання трудових функцій та трудових дій 35
5 Професійне спілкування, зокрема, презентація результатів виконання робіт 10

2.10. Здобувачі, які не виконали завдання, допускаються до повторної процедури оцінювання не раніше ніж за 30 днів.

Здобувачі, що не з’явилися для проходження процедури оцінювання з поважних причин, мають право на повторне призначення процедури оцінювання згідно затвердженого Кваліфікаційним центром графіку.

 1. Оформлення результатів оцінювання

3.1. За результатами проведених процедур оцінювання комісія ухвалює одне з таких рішень, що відображається у протоколі, про:

 • визнання результатів навчання здобувача, присвоєння/підтвердження йому/їй повної професійної кваліфікації;
 • присвоєння часткової професійної кваліфікації із зазначення вичерпного переліку трудових функцій, які здобувач може виконувати;
 • відмову здобувачу у присвоєнні/підтвердженні повної/часткової професійної кваліфікації.

3.2. Рішення комісії подається для затвердження керівникам Кваліфікаційного центру та Міжнародного агентства професійних кваліфікацій.

 

 1. Видача документу

4.1. За результатами процедури присвоєння/підтвердження на підставі рішення комісії, затвердженого Міжнародним агентством професійних кваліфікацій, протягом п’яти робочих днів здобувачеві видається сертифікат або рішення Кваліфікаційного центру про відмову у присвоєнні/підтвердженні повної/часткової професійної кваліфікації.

4.2. Сертифікат містить таку інформацію:

серію та реєстраційний номер, які самостійно визначаються Кваліфікаційним центром за формою “СС ХХХХХХХХ/УУУУУ-22”, де СС – серія документа, позначена кириличними літерами, ХХХХХХХХ – ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ, УУУУУУ – порядковий номер документа в межах відповідної серії, 22 – останні дві цифри року видачі документа;

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, якій видано документ;

назву професійної кваліфікації та її рівень відповідно до Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 101, ст. 3700; 2020 р., № 54, ст. 1670), якщо такий рівень зазначено у професійному стандарті;

інформацію про те, повною або частковою є присвоєна/підтверджена професійна кваліфікація із зазначенням, у разі присвоєння часткової кваліфікації, вичерпного переліку трудовий функцій, які особа може виконувати;

назву кваліфікаційного центру, який присвоїв/підтвердив професійну кваліфікацію;

дату видачі;

строк дії (якщо передбачено законодавством);

підпис керівника та печатка Міжнародного агентства професійних кваліфікацій.

4.3. Міжнародне агентство професійних кваліфікацій веде облік виданих сертифікатів та подає відомості про них і присвоєні/підтверджені професійні кваліфікації до Реєстру кваліфікацій відповідно до вимог Положення про Реєстр кваліфікацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 р. № 620 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 50, ст. 3082).

Подання такої інформації до Реєстру кваліфікацій в електронній формі здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”.

4.4. У разі втрати (загублення, знищення тощо) або пошкодження сертифіката кваліфікаційний центр виготовляє та видає його дублікат. Дублікат обліковується кваліфікаційним центром, а інформація про нього вноситься до Реєстру кваліфікацій із зазначенням слова “Дублікат”.

Дублікат сертифіката виготовляється та видається за письмовою заявою особи, на ім’я якої видано сертифікат. Така заява подається до Міжнародного агентства професійних кваліфікацій, що його видало. Якщо Міжнародне агентство професійних кваліфікацій, що видало сертифікат, ліквідоване, заява подається Національному агентству кваліфікацій, яке підтверджує факт видачі сертифіката.

Виготовлення та видача дубліката сертифіката здійснюється Міжнародним агентством професійних кваліфікацій протягом десяти календарних днів з дня отримання заяви від особи, на ім’я якої видано сертифікат.

4.5. Вартість виготовлення сертифіката, його дубліката визначається Міжнародним агентством професійних кваліфікацій.

 

 1. Розгляд апеляції

5.1. Рішення Кваліфікаційного центру про відмову в проведенні процедури оцінювання та про відмову в присвоєнні/підтвердженні повної/часткової професійної кваліфікації здобувач може оскаржити протягом місяця з дня надходження відповідного повідомлення, затвердження рішення комісії шляхом подання до Міжнародного агентства професійних кваліфікацій апеляції.

5.2. Здобувач подає апеляційну письмову заяву рекомендованим листом або особисто.

5.3. Для розгляду апеляційної заяви наказом директора Міжнародного агентства професійних кваліфікацій створюється апеляційна комісія, члени якої не брали участь в попередній процедурі оцінюванні професійної кваліфікації здобувача.

5.4. Апеляцію розглядає апеляційна комісія не пізніше 30 днів з моменту надходження в присутності здобувача. Апеляція може бути розглянута без присутності здобувача, або за його участю через телекомунікаційні засоби, за його/її згодою. Немотивована відмова здобувача від участі в засіданні апеляційної комісії або неможливість здобувача взяти участь у засіданні апеляційної комісії упродовж 30 днів також є підставою для розгляду апеляції без участі здобувача.

5.5. Апеляційна комісія впродовж трьох робочих днів розглядає заяву, ухвалює рішення та складає відповідний акт, рішення в якому є остаточним.

Професійні кваліфікації, за якими акредитовано центр

Енергетичний аудитор будівель (2445.2)

Реквізити для оплати послуг з оцінювання професійної кваліфікації
«Енергетичний аудитор будівель»
Найменування одержувача
ТОВ МАПК
Код одержувача
44664043
Рахунок одержувача
UA393052990000026006025030245
Назва банку
АТ КБ «ПриватБанк»
Призначення платежу :
Оплата послуг з оцінювання професійної кваліфікації «Енергетичний аудитор будівель»
Прізвище та ініціали ___________________________________
ІПН (код)  ________________________________________________
Сертифікати про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації
Міжнародне агентство професійних кваліфікацій
Міжнародне агентство професійних кваліфікацій

Україна, 04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, будинок 81 літера А

Телефон: 050-018-29-64
Email: office.pqa@ukr.net